Svendborg Kommunes vision for arbejdet med pædagogiske læreplaner i kommunale og selvejende dagtilbud 2016-2018

I Svendborg Kommune arbejder alle børnehuse og dagplejegrupper med en aktiv og dynamisk pædagogisk læreplan. Hensigten er, at den pædagogiske læreplan er et brugbart arbejdsredskab i hverdagen til glæde for børn og medarbejdere. Når den pædagogiske læreplan bidrager til at sætte retning i hverdagen er det bidragende til at skabe dagtilbud af høj kvalitet.

 

I det enkelte børnehus eller dagplejegruppe foregår der spændende forløb indenfor de seks læreplanstemaer:

 

 

Typisk arbejdes der med flere temaer ad gangen, da temaerne supplerer hinanden. Er målet eksempelvis er at styrke børnenes sociale kompetencer, kan det være meningefuldt også at arbejde med temaet krop og bevægelse, da det at blive inviteret med i lege godt kan afhænge af, hvor god man er til at kravle, bevæge sig, danse mm. 

 

Aktionslæring og Barnet i Centrum

Helt konkret består en pædagogisk læreplan af en eller flere aktionslæringsforløb indenfor et/alle eller flere af de seks læreplanstemaer. Aktionslæring handler om at udvikle den pædagogiske praksis med afsæt i hverdagen og i den aktuelle børnegruppe. Med erfaring fra Barnet i Centrum er aktionslæringsforløbet i arbejdet med pædagogiske læreplaner bygget op om tre trin: 1) planlægning, 2) praksis og forandring, 3) refleksion og evaluering. 

Under overskriften Barnet i Centrum samarbejde ledere og medarbejdere fra blandt andet Svendborg Kommunes vuggestuer og dagplejere med forskere fra Aarhus Universitet omkring udvikling af disse tre ovenstående trin. På baggrund af dette to-årige forløb er bogen "Barnet i Centrum - pædagogik og relationer i vuggestue og dagpleje" udkommet.

 

Indhold i et aktionslæringsforløb og Program for Læringsledelse

Et aktionslæringsforløb foregår ved at medarbejdere sammen sætter sig et mål for børnenes læring. Valg af mål kan være 1) baseret på undersøgelsesresultater for børnenes trivsel, læring, omsorg, dannelse (herunder  sprog, motorik med mere) eller 2) være baseret på et pædagogisk skøn i forhold til hvad børnegruppen har behov for eller endeligt 3) være afledt af et børneperspektiv - hvad børnene ytrer ønske om, verbalt og/eller kropsligt.

 

Denne første type af mål som baserer sig på undersøgelsesresultater er en måde at arbejde på, som er hentet er Program for Læringsledelse. Her kortlægges hvert andet år kvaliteten i Svendborg Kommunes dagtilbud ud fra spørgeskemabesvarelser fra ledere, medarbejdere, kontaktpædagoger, forældre og 4-6 årige børn. Ud fra disse besvarelser kan børnehuset/dagplejegruppen vælge et eller flere specifikke nedslag at arbejde videre med.

 

Når målet for børnenes læring er valgt, vælger medarbejderne hvilke pædagogiske tiltag, aktiviteter eller metoder, som skal iværksættes for at nå målet. Valg af metoder og tiltag er foranlediget af viden om hvad der virker, på det pædagogiske felt. Vores deltagelse i Program for Læringsledelse har bidraget til denne optagethed. 

Vel vidende hvilke tilgange, rammer og pædagogiske læreringsmiljøer, som leder hen til målet, inddrages børnene i, hvad de synes kunne være sjove at lave, og som kan lede hen til målet. Netop ved at inddrage børnene og arbejde med demokrati og medbestemmelse, opnås de gode, spændende forløb.

 

Igennem forløbet inddrages forældrene i at nå målet for børnenes læring, da det er gavnligt for børnenes læring at medarbejdere og forældre samarbejder omkring målet. Arbejdes der eksempelvis med temaet sociale kompetencer, kan det være at legeaftaler i hjemmet baner vejen for at nå et bestemt mål i børnegruppen.

 

Arbejdet med det konkrete mål dokumenteres i det pædagogiske læreplansskema, som lægges på BørneIntra under det/de relevante pædagogiske læreplanstemaer.

 

En pædagogisk læreplan for det enkelte børnehus eller dagplejegruppe består således af en række skemaer, som tilsammen dækker arbejdet med de seks læreplanstemaer.

 

En samlet pædagogisk læreplan for et helt dagtilbudsområde består af samtlige skemaer fra de respektive børnehuse eller dagplejegrupper.

 

Godkendelse af pædagogiske læreplaner:

Hvert andet år godkendes børnehusenes/dagplejegruppernes pædagogiske læreplansskemaer af Sekretariat og Dagtilbud.

Første godkendelsesrunde påbegyndes januar 2018.

Siden er sidst ajourført 5. december 2016