Børne- og Ungeudvalget - Beslutningsgrundlag 2018

Link til referat fra møde:   Dagsordensnr. og overskrift
17. januar 2018  

5. Introduktion til udvalgets område

 

7. februar 2018  

4. Budgetprocedure budget 2019 - BU

 

7. marts 2018

 

3. Budget 2019 - Status reduktionsforslag

 

4. april 2018

 

2. Fagudvalgsberetning 2017 - Børne-og ungeudvalget

3. Finansieringskatalog på Børne- og Ungeudvalgets område

6. Forslag til ny dagtilbudslov

8. Regnskaber for de selvejende dagtilbud

 

16. maj 2018

 

2. Budgetopfølgning for Børne- og Ungeudvalget pr. 31. marts 2018

3. Finansieringskatalog Børne- og Ungeudvalget - behandling efter endt høring

6. Børnetalsprognose og kapacitet 2018-2022

 

20. juni 2018

 

2. Budget 2019: Orientering om budgetforlig

3. Dagplejen som en attraktiv arbejdsplads

4. AULA - digital platform til dagtilbud og skole

7. Tidsplan for politisk behandling af modeller for ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

9. Ny dagtilbudsreform

12. Arealeffektivisering - igangværende arealeffektiviseringsprojekter

 

15. august 2018

 

2. Budget 2019 - Temaer i Børne- og Ungeudvalget

3. Orientering om nuværende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

8. Sundet 4-Kløveren - tegningsmateriale og fastsættelse af kapacitet

9. Økologi i kommunale køkkener

10. Orientering om ny dagtilbudsreform

11. Aftale om bekæmpelse af parallelsamfund

13. Orientering om ansøgninger om puljemidler til sociale indsatser i dagtilbud

 

27. august 2018

 

2. Forslag til ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

 

5. september 2018  

3. Budget 2019 - Temaer i Børne- og Ungeudvalget

4. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 for Børne- og Ungeudvalget

5. Takstoversigt 2019 - Børne- og Ungeudvalget

6. Etablering af 0-2-års pladser i det private dagtilbud Tved Børnehus

7. Etablering af 0-2 års pladser samt heldagslegestue i Østerdalen Hesselager Børnehus

8. Tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet i forlængelse af børnetalsprognose

11. Orientering om frokostordninger i dagtilbud

12. Plan mod parallelsamfund - anlægsbehov på dagtilbudsområdet

 

17. september 2018  

2. Forslag til ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet - efter høring

3. Huslejenedsættelse i dagtilbuddene Fyrtårnet Børnegården Byparken og Fyrtårnet

Byparkens Vuggestue

 

10. oktober 2018  

4. Orientering om Svendborgprojektet

5. Budget 2019 - Budgetforligets rammebesparelser på Børne- og Ungeudvalgets område

6. Godkendelseskriterier for private pasningsordninger

8. Røgfri fremtid

9. Orientering om arbejdet med plan for indfasning af Forårs SFO

 

12. Førstehjælpskurser til medarbejdere i dagtilbud

 

22. oktober 2018    

12. november 2018

 

5. Budgetopfølgning pr. 30 september 2018 - Børne- og Ungeudvalget

6. Budget 2019 - Udmøntning af rammebesparelse - Børne- og Ungeudvalget

8. Opdatering af styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud

9. Justering af visitationskriterier på dagtilbudsområdet som følge af ny dagtilbudsreform

10. Nye tilbudstyper på dagtilbudsområdet som følge af ny dagtilbudsreform

11. Takster for nye tilbudstyper på dagtilbudsområdet som følge af ny dagtilbudsreform

12. Idéoplæg for flytning af Sundet Lundby Børnehave og Landet Bibliotek til Tåsingeskolen

afd. Lundby

13. Forslag til lov om ændring af Dagtilbudsloven. (Bedre fordeling i daginstitutioner)

14. Rammestyring på dagtilbudsområdet og proces for udarbejdelse af ny

budgettildelingsmodel

15. Henvendelse fra bestyrelsen i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave

 

5. december 2018

 

3. Budget 2019 - Service og Økonomi - Børne og Ungeudvalget

4. Budget 2019 - Børne- og Ungeudvalget - rammebesparelse efter høring

5. Tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud 2018

Opdatering af styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud -

godkendelse efter høring

8. Afrapportering af tilsyn med private dagtilbud i 2018

9. Byggeprogram for flytning af Sundet Lundby Børnehave til Tåsingeskolen afdeling

Lundby

 


 

www.svendborg.dk kan du se dagsordener og referater fra Byrådet og stående udvalg m.fl. Nedenfor ses dagsordenspunkter og beslutningsgrundlag, der vedrører Dagtilbudsområdet. Et klik på dato for mødet og du kommer direkte til referat og bilag på www.svendborg.dk.

 

Spørgsmål til beslutningsgrundlag kan rettes til ann-dorthe.thomsen@svendborg.dk

Siden er sidst ajourført 19. februar 2018.