Dagtilbud i Svendborg er med i Europas største udviklingsprogram Program for Læringsledelse

Alle børn fra 0-18 år er målgruppen for et 4-årigt udviklingsprogram Program for Læringsledelse, som skal skabe bedst mulig trivsel, udvikling, læring og dannelse ud fra kortlægning, læringsmål og kompetenceløft.

 

Programmet indledes med et elektronisk spørgeskema, som besvares af alle 4-5 årige børn, forældre, pædagogisk personale og ledelse. Dataindsamlingen analyseres i samarbejde med Aalborg Universitet.

 

Resultaterne danner grundlag for profiler for kommunen, dagtilbuddene og de enkelte dagplejegrupper og børnehuse om børnenes læring og trivsel, om medarbejdernes indsatser og trivsel og om ledelsens indsatser. Profilerne skaber viden om, hvad vi er gode til, og hvad vi bør arbejde videre med. Profilerne viser således den pædagogiske praksis, som børnene møder i de enkelte dagplejegrupper og børnehuse.

 

Datagrundlaget giver et udgangspunkt for systematisk understøttelse i forhold til at kvalificere beslutninger om målsætning, ressourcetildeling og kompetenceløft. Spørgeskemaundersøgelsen gentages i 2017 og 2019, så det er muligt ved Programmets afslutning at dokumentere fremskridt – og ikke mindst, hvordan det er lykkedes.

 

Programmet erstatter dagtilbudsområdets læringsmiljøvurderinger, som første gang blev gennemført i efteråret 2013, og resulterede i Kvalitetsrapport 2012 – 2013, som blev godkendt af Byrådet den 29. april 2014. Programmet ligger i naturlig forlængelse af læringsmiljøvurderingerne, som skulle gennemføres i efteråret 2015.