Forældreinformation om FOKUS i kommunale og selvejende dagtilbud

FOKUS er en forkortelse for: Fælles Opmærksomhed og Konkret Udviklings Samarbejde.

 

I Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud er FOKUS betegnelsen for de halvårlige trivselsvurderinger af alle 0-6årige børn, som foretages af de pædagogiske medarbejdere.

Når alle børn systematisk bliver trivselsvurderet får vi tidligere øje på, hvis et barn er i begyndende mistrivsel. Dette giver os mulighed for tidligere at give børn og forældre den nødvendige og mest hensigtsmæssige støtte.

 

Kernen i vores arbejde med barnets trivsel og udvikling er:

 

Det er i den helt tidlige indsats, at vi – sammen med jer forældre – har de bedste muligheder for at få jeres barn tilbage i god trivsel så hurtigt og problemfrit som muligt. I sidste ende handler det om, at alle børn skal kunne mestre deres eget liv og være aktive og ligeværdige deltagere i stærke, sunde fællesskaber.

 

Dagtilbuddene arbejder dagligt med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, og FOKUS er således et supplement til trivselsarbejdet.

I vil som forældre altid blive inddraget omkring jeres barns trivsel og udvikling.

 

Konkret om håndtering af data vedrørende trivselsvurderinger

I dagtilbuddet samles der op på trivselsvurderingen i it-systemet Rambøll TOPI. Svendborg Kommune har indgået en aftale om sikker databehandling med Rambøll. Data slettes efter gældende regler i persondataloven. Det er de pædagogiske medarbejdere og den pædagogiske teamleder, der har adgang til data om børnene i børnehuset – så længe barnet er indskrevet.

 

En trivselsvurdering indeholder tre kategorier

Generel indsats: Barnet trives

Fokuseret indsats: Barnet har behov for en fokuseret indsats i børnehuset/dagplejegruppen

Særlig indsats: Barnet har brug for en særlig indsats – med hjælp fra tværfaglige samarbejdspartnere.

 

Hvis et barn vurderes at være i fokus eller særligt fokus taler medarbejderne i dagtilbuddet altid med forældrene om vurderingen, med det formål i fællesskab at tilrettelægge indsatsen bedst muligt for barnet.

 

Har du som forældre spørgsmål til arbejdet med FOKUS er du altid velkommen til at kontakte dit børnehus/dagplejer.