Udvalget for Børn og Unge - Beslutningsgrundlag 2015

 
Mødedato   Dagsordensnr. og oveskrift
13. januar 2015  

6. Udgiftsudviklingen på dagtilbudsområdet 2009-2013

7. Styrkelse og synliggørelse af dagplejen

8. Anmeldt lovpligtigt tilsyn af private leverandører af dagtilbud 2014

9. Godkendelse af privat leverandør af dagtilbud - Børnehaven Nicolai

10. Dialogmøder i 2015

3. februar 2015  

3. Budgetprocedure 2016 - Børn og Unge

4. Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag - dagtilbudsområdet

5. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområet

6. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

7. Målstyret udvikling af skole og dagtilbud

8. Svendborgprojektet - aktive børn i dagtilbud

9. Omlægning af Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst

10. marts 2015  

2. Forslag fra Enhedslisten vedr. Innovative og kreative designprodukter for børn og unge i

Svendborg Kommune

3. Forslag fra Socialdemokratiet vedrørende Markedsføringspuljen

5. Budget 2016 - Temaer og udviklingsområder - Udvalget for Børn og Unge

6. Tidlig indsats - livslang effekt

8. Indstilling af strategiplan til høring

10. Indskrivning til kommende børnehaveklasser skoleåret 2015/16

13. Skolernes mulighed for kørsel i lokalområderne

14. Omlægning af Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst - efter høringsperiode

7. april 2015  

3. Årsberetning 2014 - Udvalget for Børn og Unge

4. Årsberetning for Børn og unge-udvalget (§18) - 2014

8. Regnskaber for de selvejende dagtilbud

9. Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag - efter høringsperiode

10. Orientering om Barnet i Centrum på 0-2 års området

11. Heldagslegestuer i Dagplejen Svendborg

5. maj 2015  

3. Godkendelse af Strategiplan

4. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet - 1. kvartal 2015

5. Børnetalsprognose og kapacitet

6. Revidering af styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

7. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 - Udvalget for Børn og Unge

8. Budget 2016 - forslag til rammebesparelser på Børn og Unge

10. Budget 2016 - Temaer og udviklingsområder - Udvalget for Børn og Unge

12. Kommunal kompetenceudviklingsplan frem mod 2020

14. Skoler og dagtilbuds anvendelse af bybusser udenfor myldretid

9. juni 2015  

2. Forslag fra Dansk Folkeparti vedr. forebyggelse af skilsmisse

4. Elevtalsprognose 2014/15 - 2027/28

5. Budget 2016 - Temaer og udviklingsområder - Udvalget for Børn og Unge

6. Heldagslegestue ved Sundhøj

7. Heldagslegestue i Skårup

8. Svendborgprojektet - Aktive børn i dagtilbud

9. Garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse - budget 2016

10. Justering af visitationsprincipper på dagtilbudsområdet

11. Omlægning af dagplejens gæstehus

12. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud - anvendelse af puljen

13. Revidering af godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

18. Frem i lyset Svendborg

19. Deltagelse i projekt Lær for Livet

20. Mulighed for kørsel for skoler og dagtilbud beliggende i landområder

23. Visiteringsgrundlag og servicekataloget for visiteret befordring

24. Cyklistforbundets pulje til etablering af cykellegebaner

     
11. august 2015   2. Budget 2016 - Rammebesparelser Børn og Unge
4. Planstrategi 2015: Fagudvalget Børn og Unge input
5. På vegne af Venstre stiller Udvalgsformand Mette Kristensen forslag vedr. budgettema på udvidet åbningstid på dagtilbudsområdet
6. Budget 2016 - Temaer og udviklingsområder - Børn og Unge
7. Garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse - budget 2016
8. Omlægning af dagplejens gæstehus - efter høringsperiode
9. Kompetenceudvikling af dagplejere
10. Dokumentation af det pædagogiske arbejde på dagtilbudsområdet - opfølgning på dialogmøde
11. Revidering af styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune - efter høringsperiode
12. Justering af visitationsprincipper på dagtilbudsområdet
13. Orientering om Projekt Trivsel og ArbejdslivsGlæde på Dagtilbudsområdet
8. september 2015  

2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Udvalget for Børn og Unge
3. Budget 2016 - Rammebesparelser Børn og Unge
4. Budget 2016 - Takstoversigt - Udvalget for Børn og Unge

5. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet for perioden januar 2015 til august 2015
6. Revurdering af driftsgaranti for private dagtilbud
7. Ajourføring af tegningsmateriale og fastsættelse af bygningens kapacitet: Egebjerg Stenstrup Børnhus
10. Ny Handicappolitik
12. Politisk mødekalender 2016

6. oktober 2015   Ingen punkter vedrørende dagtilbudsområdet
3. november 2015   4. Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 - Udvalget for Børn og Unge
6. Budget 2016 - Service og Økonomi - Udvalget for Børn og Unge
8. Orientering om tværgående indsatser målrettet forældre og samliv - herunder forebyggelse af skilsmisse
10. Ajourføring af tegningsmateriale og fastsættelse af kapacitet for Børnebyøster Kobberbækken
11. Budgetforudsætninger og antal indmeldte børn på dagtilbudsområdet - for perioden januar 2015 til oktober 2015
12. Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser
13. Orientering om brugerportalsinitiativet
17. Orientering om evaluering af sciencestrategi
1. december 2015   5. Oure Friskoles Børnehave søger om ændring fra børnehave til integreret dagtilbud
6. 0-2 års pladser i Fyrtårnet Børnegården Byparken
7. Tilskud til private pasningsordninger - deltidspladser
8. Private dagtilbud - godkendelse af vedtægter
9. Afrapportering fra anmeldte lovpligtige tilsyn i private dagtilbud
10. Styrkelse og synliggørelse af dagplejen
11. Orientering om overflytning af Pladsanvisningen
12. Indeklima som indsatsområder i dagtilbud - orientering om Inklimetre projekt
17. Dialogmøder 2016 - Dagtilbud og Skoler

Link til referater på hjemmesiden

Siden er sidst ajourført 7. december 2015.